khang777 1602 +12
daotuananh 1504 -12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

36 nước, 4 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ