D36293402 1456 +17
V50467074 1442 -17

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

60 nước, 14 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ