D36293402 1473 -20
xuan62 1392 +20

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

59 nước, 9 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ