xuan62 1412 +20
D36293402 1453 -20

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

74 nước, 10 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết