Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

62 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua