Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

89 nước, 10 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ