Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

30 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết