Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

117 nước, 11 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua