Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

102 nước, 7 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua