Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

22 nước, 4 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ