Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

55 nước, 6 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua