Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

37 nước, 3 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ