anhxuan70 1576 -15
Lontobaba 1598 +15

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

73 nước, 8 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết