Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

103 nước, 12 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua