Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

69 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết