Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

32 nước, 3 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết