Kiểu: Cờ tướng, 5 ngày trước

140 nước, 19 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ