tamdhtl 1513 +14
D36293402 1462 -14

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

42 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua