qhxdvt1 1835 -25
HuynhBaTuan 1613 +25

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua