qhxdvt1 1785 +19
0963771656 1850 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

64 nước, 12 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết