0963771656 1812 +15
qhxdvt1 1823 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 15 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua