qhxdvt1 1808 -15
0963771656 1827 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

43 nước, 7 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua