Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

62 nước, 13 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ