Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

79 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua