Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

81 nước, 12 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua