Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

76 nước, 10 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết