Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

188 nước, 30 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua