Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

71 nước, 7 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua