Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

79 nước, 14 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết