Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

112 nước, 12 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ