qhxdvt1 1782 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 9 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua