Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

178 nước, 25 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết