qhxdvt1 1762 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

76 nước, 20 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết