Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

103 nước, 16 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua