qhxdvt1 1743 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 9 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua