Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

67 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết