Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

78 nước, 9 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua