Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

82 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua