Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

79 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua