Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

29 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết