Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

48 nước, 7 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ