Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

37 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết