Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

61 nước, 6 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết