Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

94 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ