Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

44 nước, 4 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết