saule 1787 +17
qhxdvt1 1809 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

82 nước, 8 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua