qhxdvt1 1792 -17
saule 1804 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 10 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua