saule 1821 -15
qhxdvt1 1775 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

82 nước, 13 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua