Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

98 nước, 11 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua