qhxdvt1 1790 -17
saule 1806 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 7 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua